Om prosjektet

Foranledning

Nordnorsk Fartøyvernsenter fikk henvendelse fra Varanger Museum IKS, avd. Vardø 7. oktober 2010. Museet ønsket å starte opp igjen restaureringsarbeidet med Einar II etter noen år med usikkerhet og stillstand. I den forbindelse var det ønskelig å få oversikt og registrere tilstanden på båten før det ble vurdert å søker midler hos Riksantikvaren til restaurering. Fartøyet hadde da ikke vernestatus, og det ble derfor søkt om dette.

Det ble gjort 2 forsøk på befaring i løpet av oktober/november, men uheldige omstendigheter forhindret dette. Befaringen ble utført på et ugunstig tidspunkt med sterk frost med snø og is på dekket. Fartøyet stod på land ved et nedlagt privat slippanlegg sentralt i Vardø. Her hadde det stått i om lag 13 år. Einar II hadde ikke vært tildekket, og alle luker og dører var lukket. Det var dermed dårlig utluftning og mulighet for opptørking ved fuktinntregning. Det var utført arbeider om bord og etter opplysninger fra museet også vedlikehold som overflatebehandling. Museet hadde avtale med en venneforening for fartøyet om bruk og vedlikehold, men denne hadde ikke vært aktiv i senere år.

Arbeider som var utført tidligere av museet og/eller venneforeningen:
  • Nedrigging
  • Skifting av endel dekk
  • Overflatebehandling i lugar
  • Delvis utskifting av dekksbjelker
  • Innredning i rom
  • Båten ble malt og dekket oljet
  • Påbegynt utskiftning av kjølbolter
I 2006 fikk museet en vurdering og tilbud fra verft på nødvendige arbeider. Dette innbefattet skift av kjølbolter, kjølsvin, stråkjøl, hud overvanns, kontroll spiker, utbedring av nat og stevnreparasjon. I tillegg oppdaget museets folk nye dårlige dekksbjelker i akterskip. Disse forholdene og kostnadsbildet gjorde at prosjektet stoppet opp.

 

Befaring

Det ble under befaringen ikke foretatt demonteringer for å avdekke tilstand på skjulte konstruksjoner. Det ble noe knapp tid under befaringen og det ble hovedsakelig utført stikkprøver som er konsentrert om tilstand på treverk. Det tas forbehold om at ytterligere skader kan avdekkes ved påbegynte restaureringsarbeider. Det er tatt 21 minutter med video fra befaringen og 60 digitale foto. Deler av befaringen gikk ut på og danne seg et inntrykk av tilgang på mulige lokaliteter for å utføre arbeid på plassen, samt bofasiliteter. Befaringen fant sted 25. november 2010. Tilstede for Varanger museum var avdelingsleder ved Vardø museum, Monica Dahl.

 

Tilskudd

Varanger museum fikk tilskudd fra Riksantikvaren for 2011. Dette skulle brukes til tildekking/sikring og oppstart av restaureringen. Varanger Museum IKS avdeling Vardø, engasjerte Nordnorsk Fartøyvernsenter til å utføre restaureringen av Einar II. Det ble på grunnlag av befaringsrapport i 2010, utarbeidet et foreløpig kostnadsoverslag. Einar II hadde da stått på land i omlag 15 år på den nedlagte slippen i Vardø.

 

Forberedelser

Den praktiske delen av prosjektet startet 22. august 2011 i Gratangen med pakking av utstyr og avreise Vardø. To mann ble sendt fra Fartøyvernsenteret i første omgang. Etter innkvartering og opprettet kontakt med museets folk, startet rivningsarbeid og kartlegging av tilstand på skjulte konstruksjoner. Det viste seg å være behov for utbedring utover det som ble avdekket ved befaringen i 2010. Når mekaniker var på plass ble motor og teknisk utrustning gjennomgått. Det ble avdekket behov for omfattende overhaling av motoren og manglende utstyr kartlagt. Det ble deretter påbegynt forberedelser til overdekning av fartøyet. Underveis ble det av lokale folk frarådet å bygge overdekning på slippen der fartøyet stod på grunn av værforhold. Det ble i samråd med museet befart ulike alternativer for flytting og plassering av fartøyet. En lagerhall i nærområdet ble leid og ryddet for fartøyet. Kranfirma ble engasjert og fartøyet ble flyttet 7. september.

Lagerhallen ble tettet og avstengt i påvente av videreføring av prosjektet. Fartøyet er dermed sikret mot videre forfall. Mannskapene fra fartøyvernsenteret var tilbake i Gratangen 10. september. Til sammen ble det med 4 mann utført om lag 11 ukesverk inklusiv reise.

I slutten av november 2011 ble det avholdt møte med avdelingsleder Monica Dahl ved Vardø museum. Det ble utarbeidet forslag til styringsgruppe og mandat for prosjektet. Prosjektleder fra Fartøyvernsenteret vil være båtbygger Joost Koelman.

Intervju med tidligere eier Arthur Andreassen ble utført ved Fartøyvernsenteret i november, og er tatt opp på video. Intervjuet gir et mangfoldig inntrykk om bruk og hendelser knyttet til fartøyet.

Praktisk gjennomføring

Siden Einar II befinner seg i Vardø, blir det for vår del noe reising i forbindelse med gjennomføringa av prosjektet. Vi vil i løpet av 2012 jobbe i seks økter a 14 dager med 3 mann. Tre økter før sommeren, og tre økter etter. Ved første økta i år kjørte karene opp med varebil, - denne blir stående i Vardø slik at vi har transport der oppe i løpet av øktene. Vi fikk på den måten også fraktet med oss det vi trenger av verktøy mens vi er i Vardø og jobber. Innlosjering blir på Brodtkorp-sjåen som museet der oppe disponerer. Der har vi stort sett det vi trenger av fasiliteter som dusj, kjøkken og oppholdsrom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar